Barnehageåret 2018/2019

Årets satsningsområder er

  • Kultur for læring
  • Sosial kompetanse
  • Kommunikasjon,språk og tekst
  • Kropp, bevegelse mat og helse
  • Natur, miljø og teknologi

Kultur for læring er et prosjekt ledet av SEPU i regi av Fylkesmann for hele Hedmark. Skoler og barnehager deltar i prosjektet. Barn og unge i hedmark skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer til utdanning og deltagelse i samfunns- og arbeidsliv.

Sosial kompetanse er viktig for å forberede barna til det de møter senere i livet på ulike arenaer. Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre. Barna tilegner seg viktige sosiale holdninger og handlinger i alle de små situasjonene de møter igjen og igjen, dag etter dag, uke etter uke i barnehagen.

Gjennom arbeidet med Kommunikasjon, språk og tekst skal vi bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjons former.

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Barnehagen legger til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Vi har derfor valgt å fokusere på Kropp, bevegelse, mat og helse. Vi går på tur, vi har barne-Yoga med Gro Hatlemark og vi har fokus på et variert kosthold. Varmmaten som serveres varierer mellom vegetar retter, fiskeretter, kylling og kjøtt. Barna er aktivt med i matlaging, og er med å bestemmer ulik mat som serveres. 

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene. Med vår beliggenhet i Åkersvika naturreservat, er det viktig å lære barna om mangfold, og ivaretagelse av det som er rundt oss. Natur miljø og teknologi er derfor et viktig fagområde å vektlegge for oss. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.

Vi er Grønt flagg sertifisert.

 

 

 

Eierstyret i Barnehagen

Barnehagen er en foreldreied barnehage, med et eierstyre som øverste organ. Dette styret velges på Årsmøtet hvert år innen utgangen av april. 

Eierstyret 2018/2019 er som følger:

Styreleder: Endre Juel Andersen

Styremedlem:Amund Barmoen, Anette Søbakk Veflingstad, Andreas Hoel og Karin Bækkelien 

Varamedlem: Nina Dæhli og Hanne Melby

 

Samarbeidsutvalget

Alle barneahger ska ha et samarbeidsutvalg som er et bindeledd mellom barnehagen og barnas hjem. Årets SU i Utsikten barnehage består av:

Guro Johanne Finnstun, Even Hornmoen Nesset, Ellen Rekstad og Eli Margrethe Moen Beckhaug  Personalrepresentanter er Maren Lillesveen og Kari Lund