Mål og satsningsområder

Utsikten barnehage er en barnehage for alle barn. Det skal være gøy å ha barnehageplass i Utsikten barnehage. Humor og glede skal prege samhandlingen mellom barn-barn, voksen- barn og voksen-voksen. Vi ønsker å være en barnehage der leken har en sentral plass.

Lek og læring hånd i hånd
Stor og liten knytter bånd
En natur utrolig flott
Her har vi det trygt og godt

Med Utsikten mot fremtiden er barnehagens visjon. Barn er vår fremtid, og vi skal gi dem en god plattform som de kan bruke videre i livet. Vi jobber med barnas muligheter og har fokus på hva vi vil de skal lære og oppleve, i samråd med deres foresatte. Alle barna er likeverdige i vår barnehage, og skal få tilrettelegging slik at de kan utnytte sine muligheter.

 

Barnehagens satsningsområder i 2018/2019

Rammeplan for barnehager har sju fagområder. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, og de vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet.

Vi har valgt ut noen områder vi fokuserer ekstra på, ut fra kartleggingsresultater og erfaring for hva som vi anser som viktig for barna i barnehagen. 

  • Kultur for læring
  • Sosial kompetanse og relasjoner
  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse, mat og helse
  • Natur, miljø og teknologi

Vi jobber  mye med sosial kompetanse. Det er veldig viktig å kunne samhandle, være sammen med og oppføre seg overfor andre mennesker i samfunnet. Vi voksne må derfor være gode rollemodeller, og lære barna hvordan de skal håndtere verden.